Domov XXX

Tipy pre prácu s PC

Vybrané klávesové skratky

Klávesové skratky nám pomáhajú urýchliť prácu s počítačom. Ak potrebujeme písať znaky, ktoré nemáme bežne na klávesnici, nemusíme neustále prepínať klávesnicu na iný jazyk alebo vkladať znaky cez menu textového editora.
Napríklad na slovenskej klávesnici znak € napíšeme, keď stlačíme pravý Alt a zároveň písmeno E.
Prehlasované samohlásky môžeme napísať za pomoci skratiek nielen na slovenskej, ale aj na inej, napríklad anglickej klávesnici.

V priloženej tabuľke nájdete niektoré často využívané klávesové skratky.
(Špicaté zátvorky sú užitočné pre programátorov. Vďaka skratkám môžem programovať pri zapnutej slovenskej klávesnici.)

Alt + čísla numerickej klávesnice
pravý Alt (Alt Gr) + písmená/znaky slovenskej klávesnice

Alt + výsledok Alt + výsledok Alt Gr + výsledok
132 ä 1e
142 Ä 2 ô $
147 ô 64 @ ú ÷
226 Ô 91 [ ä ×
148 ö 93 ] f [
153 Ö 123 { g ]
139 ő 125 } c&
138 Ő 124 | v @
133 ů 126 ˜ (tilda)
129 ü 174 « y ˃
154 Ü 175 » ˂
251 ű 246 ÷ , ˂
235 Ű 248 ° (stupeň). ˃
225 ß 255    (pevná medzera) - *
0150


(2015)


Ďalšie tipy pre prácu s PC...

www.admi-sluzby.sk