<!doctype html> <html lang="sk"> <head> <title> Tipy pre prcu s PC</title> <meta name="description" content="Tipy pre jednoduchaiu a rchlejaiu prcu s po ta om. Prca s textom, s internetom."> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="author" content="K.B."> <meta name="revisit-after" content="2 days"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style2.css"> <!-- <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico"> --> <meta name="viewport" content="width=device-width"> <meta property="og:title" content="Tipy pre prcu s PC"> <meta property="og:description" content="Rzne tipy pre prcu s po ta om. Klvesov skratky pre vkladanie textu, jednoduch prca s internetovmi prehliada mi."> <meta property="og:image" src="vzor-mozilla.jpg" alt="u~vate>sk ob>ben polo~ky"> <meta property="og:url" content="http://tipy.admi-sluzby.sk"> <meta property="og-locale" content="sk_SK"> <style> body {background-color: #faf0e6;} img.left {max-width:150px; margin-left:3%; margin-right:5px;} img.right {max-width:120px; margin-left:5 px; margin-right:3%;} div.d1 {margin-left:0%; margin-right:0%; margin-top:1%;} h1.tipy {font-size:180%; text-align:center; margin-left:3%;} h2.tab {font-size:130%; margin-left:8%; text-align:left;} p {font-size:100%; margin-right:5%; margin-left:3%;} p.j {font-size:100%; margin-right:15%; margin-left:3%; text-align:justify;} img.t1 {float:right; margin-right:10%; padding-bottom:6px; width:460px; width:95%; display:block;} img.t1o {float:left; width:85%; margin-right:10%; padding-bottom:6px; display:block;} table.tab1, th, td {text-align:center; border:0px;} td.prva {width:65%;} table.tab1 thead {background-color: gray; color: white; border: 1px solid black;} table.tab1 table-row {text-align:center; border: 1px solid black; height:15px;} table.tab1 tr.alt td {color: #000000; background-color: #EAF2D3;} @media screen and (min-width: 660px) { h1 {font-size:150%; text-align:center; margin-left:8%;} h2 {font-size:180%; margin-left:8%;} p {font-size:100%; margin-right:8%; margin-left:8%;} p.j {font-size:100%; margin-right:15%; margin-left:8%; text-align:justify;} } @media screen and (max-width: 660px) { td.druha {width:0%;} div.clear {clear:both;} <!-- Poznmka: Viem, ~e nie je idelne mae intern atlopis... --> </style> </head> <body> <a href="http://www.admi-sluzby.sk"> <img src="logo1.jpg" class="left" alt="Domov" align="left"> </a> <a href="http://tipy.admi-sluzby.sk"> <img src="logo2.jpg" class="right" alt="XXX" align="right"> </a> <h1> Tipy pre prcu s PC </h1> <div class="clear"></div> <p> <table class="tab-tipy" width="95%"> <tr> <td class="prva"> <h2 class="tab"> <a class="none" href="http://www.tipy.admi-sluzby.sk/ako-vypnut-systemove-zvuky.html"> Ako vypne systmov zvuky vo Windows?</a></h2> <p class="j"> Vo Windows 8.1 m~eme systmov zvuky vypne cez nastavenia v Ovldacch paneloch  Hardware a zvuk.</p> <p class="j"> </p> <p class="j"> <a href="http://www.tipy.admi-sluzby.sk/ako-vypnut-systemove-zvuky.html">Zistie viac...</p></a> </td> <td class="druha"><a class="none" href="http://www.tipy.admi-sluzby.sk/ako-vypnut-systemove-zvuky.html"> <img class="t1o" src="zmena-sys-zvukov.jpg" alt="kontrola pravopisu" title=" tae viac"> </a> </td> </tr> <tr> <td class="prva"> <h2 class="tab"> <a class="none" href="kontrola-pravopisu-office-dodatok-c3.html"> o robie, ke nefunguje kontrola pravopisu v&nbsp;Open Office?</a></h2> <p class="j"> Zodpovedae si nasledujce otzky:</p> <p class="j"> 1. Je nainatalovan slovnk pre kontrolu pravopisu?<br /> Slovnk je potrebn nainatalovae dodato ne... </p> <p class="j"> <a href="kontrola-pravopisu-office-dodatok-c3.html"> tae alej... (s dodatkom)</p></a> </td> <td class="druha"><a class="none" href="kontrola-pravopisu-office-dodatok-c3.html"> <img src="oo-ikona-pravopis.jpg" alt="kontrola pravopisu" title=" tae viac"> </a> </td> </tr> <tr> <td class="prva"> <h2 class="tab"> <a class="none" href="http://tipy.admi-sluzby.sk/styly-v-dokumente.html"> Tip: Pou~vajme atly v&nbsp;dokumente</a></h2> <p class="j"> Ak sprvne formtujeme text pomocou atlov, m~eme si ve>mi u>ah ie prcu s&nbsp;dlhmi dokumentmi. Vaka formtovaniu nadpisov m~eme naprklad vytvrae automatick obsah. Pou~vanie atlu pre kontext nm umo~n jednoduchaie pravy ve>kosti i zarovnania textu v dokumente s&nbsp; lenitou atruktrou. </p> <p class="j"> Ke v dokumente doplnme alaie kapitoly, ak mme sprvne naformtovan nadpisy, obsah m~eme doplnie automaticky. </p> <p class="j"> <a href="http://tipy.admi-sluzby.sk/styly-v-dokumente.html"> tae viac o formtovan...</p></a> </td> <td class="druha"> <img class="t1" src="styly-ukazky.jpg" alt="uk~ka atlov v programoch Word a Open Office Writer" title=" tae viac o atloch"> </td> </tr> <tr> <td class="prva"> <h2 class="tab"> <a class="none" href="http://tipy.admi-sluzby.sk/oblub-polozky.html">Tip: Mte ve>a ob>bench polo~iek? Usporiadajte si ich!</a></h2> <p class="j"> Ak patrte k >uom, ktor si pri surfovan po internete asto ukladaj prehliadan strnky medzi ob>ben, resp. medzi zlo~ky, mo~no sa aj Vm u~ stalo, ~e ste zrazu zistili, ~e tch ob>bench strnok je akosi prive>a a strcate v nich preh>ad.</p> <p class="j"> Naaeastie, internetov prehliada e nm dvaj mo~nose si ob>ben strnky usporiadae. <a href="http://tipy.admi-sluzby.sk/oblub-polozky.html"> tae viac...</a> </p> </td> <td class="druha"> <a href="http://tipy.admi-sluzby.sk/oblub-polozky.html"> <img class="t1" src="vzor-mozilla1.jpg" alt="obrzok: ase prehliada a s u~vate>skmi zlo~kami ob>bench polo~iek" title=" tae viac o ob>bench polo~kch"> </a> </td> </tr> <tr> <td class="prva"> <h2 class="tab"> <a class="none" href="http://tipy.admi-sluzby.sk/skr.html">Tip: Paete asto znaky, ktor nie&nbsp;s na&nbsp;klvesnici? Tu&nbsp;njdete niektor&nbsp;klvesov skratky.</a> </h2> <p class="j"> Mal eahk ku klvesovm skratkm njdete v&nbsp;prilo~enej tabu>ke. <a href="http://tipy.admi-sluzby.sk/skr.html"> tae viac...</a> </p> </td> <td class="druha"> <a href="http://tipy.admi-sluzby.sk/skr.html"> <img src="znaky.jpg" alt="&euro; &dollar; &and; &Ocirc; &tilde; " title=" tae viac: tabu>ka so skratkami"> </a> </td> </tr> </table> <div> <p> <br /> </p> <p> </p> </p> </div> <!-- footer--> <hr width="100%"> <p> Posledn zmena strnky s tipmi: 14.&nbsp;08.&nbsp;2018 (dodatok ku kontrole pravopisu)</p> <p> <a href="http://www.admi-sluzby.sk"> www.admi-sluzby.sk </a> <br> <br> </p> </body> </html>